Herroepingsrecht

Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen veertien kalenderdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met "De Vrolijke Engel" te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven.
Indien de afnemer de overeenkomst van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk of per email aan "De Vrolijke Engel" te melden. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking, binnen 14 dagen na ontbinding, aan "De Vrolijke Engel" retourneren, conform de door "De Vrolijke Engel" verstrekte instructies. De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Bij vooruitbetaling zal "De Vrolijke Engel" het aankoopbedrag binnen 14 dagen aan de afnemer terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending (mits de artikelen weer in het bezit van De Vrolijke Engel zijn).

Hoewel een e-mail volstaat voor het annuleren van een bestelling, kunt u desgewenst van onderstaand standaardformulier gebruik maken.
Hiervoor kunt deze pagina afdrukken en invullen en vervolgens ofwel scannen en e-mailen ofwel per post opsturen.
Dit formulier wordt meegestuurd met elke orderbevestiging en is te vinden op de pagina Herroepingsrecht op www.devrolijkeengel.nl.
 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

— Aan Webshop De Vrolijke Engel
Cunerastraat 34
1688 WE Nibbixwoud
[email protected]
0229-504858

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*):

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :


— Bestelnummer :


— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):


— Naam/Namen consument(en):


— Adres consument(en) :
 


— IBAN Rekeningnummer:


— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):— Datum(DD-MM-YYYY):

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

U koopt momenteel artikelen voor lijstje '' Stop aankopen voor dit lijstje